Іванківська районна рада

Загальна інформація

КНП ІРР "Іванківська центральна районна лікарня" здійснює: медичну практику для реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством; створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства; надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої  стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду; надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика); всі інші види медичної діяльності, передбачених законодавством; організацію, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством; організацію взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування; проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності; направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності; проведення профілактичних оглядів; придбання, зберігання,  реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів (списку 1 таблиці II та списку 1 таблиці III), психотропних речовин (списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці III), прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) “Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”, затвердженого постановою КМУ; надання платних медичних послуг населенню згідно із законодавством України; організацію та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо; видавничу діяльність (науково-виробничі, науково-практичні, навчальні та довідкові видання); видавництво учбової та монографічної літератури; навчально-методичну, науково-дослідницьку роботу; провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України; надання будь-яких послуг іншим ЗОЗ та будь-яким юридичним особам, фізичним особам–підприємцям та фізичним особам; іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.