Іванківська районна рада
Іванківський район, Київська область

ЗВЕРНЕННЯ Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2019 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні  до органів державної влади,   органів  місцевого  самоврядування,   роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівни

Переглядів: 183

ЗВЕРНЕННЯ

Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2019 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні  до органів державної влади,   органів  місцевого  самоврядування,   роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій        

«БЕЗПЕЧНЕ ТА ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ ПРАЦІ»

     Щороку 28 квітня відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 у нашій країні відзначають День охорони праці.

     Цьогоріч Україна долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці (далі – МОП) провести заходи до Всесвітнього дня безпеки та гігієни праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці».

     Напередодні свого столітнього ювілею, який відзначають у 2019 році, і під впливом дискусій про майбутнє сфери праці МОП підбиває підсумки багаторічної діяльності, спрямованої на гармонійний розвиток усіх напрямів цієї сфери, будує плани на майбутнє в контексті глобальних трансформацій щодо таких аспектів, як технології, демографія, організація праці та клімат.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

     Разом з міжнародною спільнотою Україна визнає, що здорові та безпечні умови праці - це стратегічне завдання, яке стоїть перед державою і бізнесом.

     З огляду на зобов′язання, взяті нашою країною відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-УІІ, уряд своїм розпорядженням від 12 грудня 2018 р. № 989-р схвалив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні (далі - Концепція) і затвердив План заходів щодо її реалізації (далі - План заходів).

     Концепція є основою для запровадження національної системи управління безпекою та гігієною праці, сформованої на принципах запобігання виробничим ризикам та заохочення до створення безпечних і здорових умов праці.

     Реалізація Концепції має забезпечити імплементацію в національне законодавство норм Директиви Ради № 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 р. про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки та охорони здоров′я працівників під час роботи відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

     Упровадження ризикорієнтованого підходу створить можливості для ратифікації Україною Конвенції № 187 про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці, підписаної 15 червня 2006 р., головними принципами якої є:

• визначення виробничих небезпек та оцінка ризиків;

• усунення виробничих ризиків чи небезпек у місцях їх виникнення;

• розвиток національної культури профілактики у сфері безпеки та гігієни праці, яка передбачає інформацію, консультації та підготовку.

     Сформована в Україні ризикоорієнтована система управління безпекою та гігієною праці, що ґрунтується на відповідальності роботодавців за забезпечення безпеки і здоров′я працівників у всіх аспектах, пов′язаних з роботою, на зобов′язанні роботодавців постійно пристосовуватися до мінливих обставин, вживати необхідних заходів для створення умов, безпечних для життя і здоров′я працівників, забезпечить ефективну реалізацію прав працівників на безпечні та здорові умови праці.

     Закріплення в національній правовій базі нових принципів управління ризиками створить підґрунтя для побудови ефективної системи комплексного управління безпекою та гігієною праці, розвитку і зміцнення трудового потенціалу нашої країни.

     Надзвичайно важливим для досягнення оптимальних результатів у цьому питанні є вивчення, поширення та впровадження найкращого міжнародного досвіду з оцінки і управління виробничими ризиками не тільки на державному, а й на галузевому та регіональному рівнях.

     У процесі реалізації окреслених завдань найефективнішими заходами будуть інформаційно-роз′яснювальні кампанії, зокрема семінари, круглі столи, конференції тощо. Адже поєднання теоретичних і практичних підходів до вивчення методик оцінки ризиків матиме найбільш дієвий ефект щодо їх успішного впровадження.

     Вектор реформування сфери безпеки та гігієни праці, який визначив уряд і впроваджують Міністерство соціальної політики та Держпраці, передбачає докорінні зміни в підходах до управління охороною праці, що, своєю чергою, можуть спричинити низку труднощів. А втім, тільки в такий спосіб можливо побудувати прогресивну національну систему управління безпекою та гігієною праці.

     Важливо підготуватися до майбутніх змін, правильно спрогнозувати результати реформування та забезпечити впровадження нових принципів управління.

     Сучасна система заохочення до поліпшення безпеки та охорони здоров′я працівників на роботі має враховувати світові тенденції зайнятості населення, розвитку цифрових технологій (автоматизація, робототехніка, інформаційна комп′ютеризація), демографічні показники, економічну глобалізацію, кліматичні зміни та інші чинники, що впливають на стан безпеки та гігієни праці за наявних або нових виробничих ризиків.

     Важко спрогнозувати, які технології існуватимуть у майбутньому, як вони будуть інтегровані в робочі процеси і який вплив - позитивний чи негативний - матимуть на безпеку праці. Тому наша діяльність, що передбачає інноваційні підходи, має бути орієнтована на людину, пріоритетність навчання і постійного розвитку протягом усього життя.

     Закріплення практик щодо постійного навчання з безпеки та гігієни праці може допомогти працівникам і роботодавцям мінімізувати наявні та потенційні виробничі ризики і тим самим поліпшити результати роботи у сфері охорони праці.

     Серйозним викликом для України стало питання трудової міграції, зокрема, професійно підготовленої молоді. Отже, потрібно забезпечити належні умови праці, щоб зупинити відтік трудових ресурсів із країни, зберегти кваліфікований і високоефективний трудовий потенціал. Це сприятиме економічному зростанню та повній зайнятості населення.

     Заходи, присвячені Дню охорони праці в Україні, що пройде під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці», мають тривати протягом 2019 року й охопити якомога більшу частину працюючих громадян і всі без винятку сфери економічної діяльності.

     Слід зазначити, що у 2018 році на підприємствах страхувальників Іванківського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області (далі - відділення Фонду) сталося 8 нещасних випадків, в яких постраждало стільки ж осіб, в т.ч. 2 смертельно. Розслідування цих нещасних випадків проводились за участю представників Фонду та були завершені, з них 4 визнано страховими тобто пов’язаними з виробництвом, інші 4 - не пов’язані з виробництвом, в їхньому числі і 2 випадки смерті на підприємствах. Кількість нещасних випадків пов’язаних з виробництвом збільшилась у порівнянні з 2017 роком в двічі (2018 - 4 та 2017 - 2). Проте, їх кількість у розрізі підприємств, на яких вони сталися, знаходиться на рівні не більше одного, зокрема це: ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»; Корпорація «Укртрансбуд»; ДП «Чорнобильпроменергобуд» та ДСП «Північна Пуща». Ці суб’єкти господарювання здійснюють діяльність на території зони відчуження і зареєстровані в м. Чорнобиль. Причинами настання зазначених нещасних випадків є: невиконання вимог посадових обов’язків посадовими особами підприємств; на невиконання вимог інструкцій з охорони праці та незастосування засобів індивідуального захисту (за їх наявності) потерпілими, а також незадовільний їх стан здоров’я.  

     Представниками відділення Фонду активно проводились превентивні заходи з пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці серед страхувальників по зменшенню виробничого травматизму на підприємствах, зокрема: страхувальникам надавались консультації з порушених питань з охорони праці; проводились семінари, наради, засідання «круглих столів», конкурси; в місцевих друкованих засобах масової інформації розміщувались відповідні публікації і Інтернет – видання на офіційних сайтах органів виконавчої влади та підприємств; вивчався та поширювався позитивний довід ефективного функціонування системи управління охороною праці (далі – СУОП) кращих підприємств, приймалась участь на підприємствах в опрацюванні та впровадженні (вдосконаленні) СУОП, роботі комісій з питань охорони праці підприємств, розробленні нормативних актів про охорону праці; розробленні профілактичних заходів, механізмів їх реалізації, впровадження їх на підприємствах страхувальників, внесення пропозицій щодо підвищення безпеки виробництва; розповсюджувались необхідні пам’ятки. Виконувались інші профілактичні заходи, проводились планові перевірки стану умов і безпеки праці та профілактичної роботи та позапланові у зв’язку з настанням нещасного випадку на виробництві. За результатами перевірок роботодавцям вносились обов’язкові для виконання подання про порушення законодавства з охорони праці, які виконувались своєчасно.

     Для покращення травмонебезпечної ситуації в нашому регіоні, ця робота триває і нині.

     Тільки спільними зусиллями можливо виконати завдання, передбачені програмами реформ і забезпечити конституційне право громадян на гідні умови праці.

     Отже, закликаємо всіх роботодавців та працівників суб’єктів господарювання незалежно від форми власності і виду провадженої діяльності долучитися до проведення заходів з нагоди  Дня охорони праці та покращувати розвиток національної культури профілактики у сфері безпеки та гігієни праці.

З повагою, Микола Машина - начальник Іванківського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області 

« повернутися до списку новин